SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yatay Geçiş

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SENATO ESASLARI

Yatay Geçiş ile Öğrenci Kabulü

Madde 14 - EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek, eğitim-öğretim dönemi başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve kontenjanları yer alır. Yatay geçiş başvuruları akademik takvimde belirlenen süre içinde “Yatay Geçiş Başvuru Formu” ile alınır. Yatay geçiş kontenjanı, tezli yüksek lisans ve doktora programları için EABD/EASD başkanlıkları görüşü doğrultusunda belirlenen sayı ile veya aksi belirtilmemişse 1 Yüksek Lisans ve 1 Doktora kontenjanı ile sınırlıdır.

a) Başvuru Şartları;

 • Başka bir yükseköğretim kurumundaki aynı lisansüstü programda kayıtlı olmak,
 • En az bir yarıyılını tamamlamış olmak,
 • Başarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmamak ve not ortalaması en az 3,00 olmak,
 • Disiplin cezası (yurtiçi) almamış olmak,
 • Senato Esasları 4. maddede belirtilen başvuru koşullarını sağlamak,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için Senato Esasları 13. maddede belirtilen başvuru koşullarını sağlamak,
 • Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına başvurmak için adayların en az 60 AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olmaları ve akademik takvimde belirlenen süre içerisinde başvurması gerekir.

b) Yatay Geçiş ile Öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesi:

 • Başarı sıralaması, öğrencinin bulunduğu programdaki “Not Dökümü” (ağırlıklı genel not ortalaması) esas alınarak yapılır.
 • Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde, ALES notunun % 50’si ve öğrenim gördüğü tezsiz programdaki not ortalamasının % 50’si dikkate alınarak kontenjan dahilinde başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır.
 • Tezli yüksek lisans programı tezsiz yüksek lisans programları için kontenjanlarının %30’dan fazla öğrenci alamazlar.
 • Yatay geçişi kabul edilen öğrenci, kabul edildiği yarıyılının katkı payı ve öğrenim ücretini ödemek zorundadır.
 • Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarından EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile tezsiz programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.
 • Üniversitemizde araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka bir üniversitede öğrenim gören veya enstitümüzde kadrosunun bulunduğu programı açık olmadığından başka bir programda öğrenim gören araştırma görevlileri, kadrosunun bulunduğu lisansüstü programın açılması ile birlikte başvuru yapması durumunda EYK kararı ile başka bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

c) İntibak:

 • Öğrencinin, öğrenim süresi, alacağı dersler EABD/EASD başkanlığınca belirlenip EYK tarafından karara bağlanır.
 • Yatay geçişi kabul edilen öğrenciler, başarılı oldukları her yarıyıl için 6 AKTS kredilik Uzmanlık Alan Dersinden başarılı olmuş sayılırlar.

d) İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir.

e) Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

f) Yatay Geçiş Başvurusunda İstenen Evraklar:

 • Yatay Geçiş Başvuru Formu
 • Diploma veya mezuniyet belgesi
 • Öğrenci Belgesi ve Not Döküm Belgesi
 • ALES belgesi (T.C. vatandaşı ve bir alt eğitimini Türkiye’de tamamlayan Yabancı uyruklu öğrencilerden)
 • Yabanci dil belgesi (başvurulan programda yabancı dil şartı olması halinde)
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe yeterlik belgesi
 • Disiplin cezası almadığına dair belge
 • Ders içerikleri
 • Pasaport veya Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (Yabancı uyruklu öğrenciler için)
 • Nüfus cüzdanının fotokopisi.

 • 2 adet fotoğraf